Page 3
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испански език

В езикова школа “Академия” испанският език се преподава по системата “Nuevo VEN ” Разделен е в три нива. Използва се учебната система, учебната тетрадка, аудио касети както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове, които помагат както на преподавателя така и на курсиста да наблегнат на по-трудните за тях части. Преминаването на всяко ниво дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка, както следва:

“Nuevo VEN ” 1 покрива ниво А1 и А2 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на първо ниво дава възможност на курсистите да разбират познати думи и изрази свързани с ежедневния начин на живот. Могат да се изразяват с прости изречения свързани с тях, семейството им, мястото където живеят или хората които познават. Могат да водят диалог по позната тема, ако събеседникът им говори бавно и отчетливо, както и да напишат текст с проста езикова конструкция.
В този етап на обучение се отделя голямо внимание на правилата за четене и писане, правилното произношение, което поставя една добра основа, върху която обучаващият се да допълва знанията и уменията си. От граматиката се разглеждат:

  • спреженията на основните правилни и неправилни глаголи
  • сегашно време
  • числителни
  • членуване
  • възвратни глаголи
  • сравнителни степени на прилагателните
  • герундий
  • представяне на двете основни минали времена на глаголите.


“Nuevo VEN ” 2 покрива нивото В1 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на второ ниво дава възможност на курсистите да затвърдат и напълно усвоят по-трудните граматични постановки, както и да обогатят изказа си и начина на писане. Усвояват се по-сложните минали времена. Затвърждават се изказите със сложни изречения и конструкции. Вербалните умения се обогатяват с помощта на следните тематики: описание характера на човека, междуличностните отношения като дружба, любов и омраза. Учебникът съдържа 15 урока, всеки от които е разделен на пет секции. В първите две чрез диалози се упражняват комуникативните умения и се въвежда темата на урока. В секцията “Граматично съдържание” се обясняват граматичните структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.
индивидуално,испански,испански език,езикови курсове,испански,курс,курс,испански, ниво

“Nuevo VEN ” 3 покрива съответно нивото В2 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на трето ниво дава на курсистите знания върху най-трудните граматически структури, обогатен речников запас, който допринася за общуване с известна непринуденост и лекота. Контакт с автентичен носител на езика не би затруднил курсиста. Може да се изразява спонтанно и свободно в разговор по познати за него теми.
Учебникът съдържа 12 урока, които са разделени на секции. Урокът започва със секцията “Книги” или “Преса”, където се представя автентичен текст, последван от различни упражнения за разбиране при четене и за разширяване на речниковия запас. Следва секция “Комуникация” която съдържа диалог, който представя най-често срещаните в разговорния език лексикални и граматичните структури, свързани с тематиката на урока. Следват секциите “За слушане” и “За писане”, които усъвършенстват съответните уменията. Последната обогатителна секция “Открития” е досег на курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.

 

Преподавателя :
Рослана Данаилова – Филолог - / Испанска филология /, завършващ магистърската си степен по приложна лингвистика. Със своите задълбочени лексикални и граматични познания, както и близостта й с Испанската култура, превръщат Рослана в човек умело съчетал в себе си всички необходими качества за един добър преподавател. Използвайте нейните знания, които тя ще Ви предаде с удоволствие и лекота.


 

За въпроси и повече информация 02/980 41 53 или е-mail: office@academybg.com

 

© 2006 Езикова школа Академия - Всички права запазени.