Курсове по гръцки език

Курсове по гръцки език

Курсовете по гръцки език в езикова школа Академия се водят по системата «Επικοινωνήστε Ελληνικά» (Общувайте на гръцки). Тя е създадена преди 15 години специално за чужденци, желаещи да научат езика. Ориентирана е към усвояването на основните умения – четене, слушане, говорене и писане – необходими за ежедневната комуникация. Подходящ е както за групови, така и за индивидуални занимания.
Лексикалният материал се представя посредством диалози, обрисуващи реални ситуации – в банката, на пазара, в ресторанта, както и текстове, свързани с гръцкия бит и култура – климат, транспорт, древногръцки богове. В учебника има упражения –симулации, които поощряват обучаемите да импровизират с усвоената лексика. Като приложение в края на учебника има справка за изучените граматични явления и речник на думите (думите от текстовете с превод на думите на английски, немски, испански, френски, италиански и руски език). Към учебника има дискове със записи на текстовете и диалозите. От граматиката са представени основните явления, необходими за правилната комуникация на гръцки език, придружени с множество упражнения за усвояването им.
Системата съдържа два учебника, всеки с по 24 урока.

Курсове по гръцки език за начинаещи

Първият модул на първо ниво включва:
 • гръцката азбука и произношение
 • личните и притежателни местоимения
 • глаголът “съм”
 • сегашно време – деятелен и страдателен залог
 • род и число на съществителното име, определителен и неопределителен член
 • винителен падеж - единствено число
 • числата 1-1,000,000
 • прилагателни имена на –ος,-η,-ο – форми и съгласуване
 • часовете
Втория модул на първо ниво включва:
 • множествено число на съществителни и прилагателни имена– именителен и винителен падеж.
 • цветовете
 • минало свършено време деятелен и страдателен залог
 • бъдеще многократно време деятелен и страдателен залог
 • сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
 • въпросителни местоимения
 • условно наклонение деятелен и страдателен залог
 • повелително наклонение деятелен и страдателен залог
Курсове по гръцки език

Курсове по гръцки език за напреднали

Първият модул на второ ниво включва:
 • родителен падеж
 • количествени показатели - много, малко, достатъчно
 • наречия
 • прилагателни на -ός, -ιά/ή, -ό и -ών, -ούσα,-όν
Втория модул на второ ниво включва:
 • минало несвършено време деятелен и страдателен залог
 • минало предварително време деятелен и страдателен залог
 • бъдеще многократно деятелен и страдателен залог
 • многократно условно наклонение деятелен и страдателен залог
 • съгласуване на времената в текста

ГРЪЦКИ